بازدید مدیر عامل محترم شرکت معظم ساپکو

بازدید جناب آقای دکتر پورمجیب از شرکت پارسا یاران خراسان

بازید جناب آقای دکتر پورمجیب، مدیر عامل محترم ساپکو در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه سال 1402 از شرکت پارسایاران خراسان.

X