«جزئیات دوره آموزشی آمادگی آزمون صلاحیت کیفیت»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره آمادگی آزمون صلاحیت کیفیت 17 و 18 آبان 16 ساعت شیمی پیدایش جناب آقای مومنی تضمین کیفیت
X