«جزئیات دوره آموزشی اینداست سولار(نیروگاه خورشیدی)»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره آموزشی اینداست سولار(نیروگاه خورشیدی) 17 آبان 3 ساعت انجمن ساتکا نت
X