«جزئیات دوره آموزشی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001 25 الی 30 مرداد 12 ساعت کاوش گران بهبود کیفیت سرکارخانم حسینی ایمنی و بهداشت
X