«جزئیات دوره آموزشی استاندارد کاری»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره استاندارد کاری 30 آبان 8 ساعت موسسه پارسه جناب آقای جمشیدی تضمین کیفیت، مهندسی تولید، تولید، مهندسی کیفیت
X