«جزئیات دوره آموزشی اصول و مهارت های سرپرستی»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره اصول و مهارت های سرپرستی 10 و 30 خرداد 11 ساعت انجمن صنایع خراسان سرکا خانم چمبری مهندسی تولید، قالب سازی، تولید، نت، انتظامات و اداری
X