«جزئیات دوره آموزشی اطفا حریق»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره اطفا حریق 23 آبان 2 ساعت جناب آقای اکبری کیفیت، انتظامات، انبار ، خدمات و اداری
X