«جزئیات دوره آموزشی اطفا حریق»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره اطفا حریق 24 مهر 3 ساعت جناب آقای اکبری کیفیت، انتظامات، انبار،نت، تولید، تضمین کیفیت، خدمات و ایمنی و بهداشت
X