«جزئیات دوره آموزشی الزامات گرید ساپکو»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره الزامات ارزیابی گرید ساپکو 23 آذر 8 ساعت ساپکو جناب آقای خاتونی مهندسی، اداری، کنترل کیفیت، تولید، صنایع، تضمین کیفیت، قالب سازی، مهندسی تولید، مدیر کارخانه، بازرگانی
X