«جزئیات دوره آموزشی انتظامات»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره انتظامات 22 شهریور 1.40 ساعت پویا گستر پرسنل پویا گستر انتظامات
X