«جزئیات دوره آموزشی تربیت ممیزین داخلی و شخص دوم در صنعت خودرو»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره تربیت ممیزین داخلی و شخص دوم در صنعت خودرو 1 و 2 خرداد 12 ساعت موسسه پارسه جناب آقای مرادی تضمین کیفیت
X