«جزئیات دوره آموزشی تشریح الزامات IATF»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره تشریح الزامات IATF 9 و 10 اردیبهشت 16 ساعت موسسه پارسه جناب آقای مرادی کیفیت، مهندسی، آزمایشگاه، نضمین کیفیت، نت، قالب سازی، اداری، تولید، بازرگانی، مالی، تدارکات، صنایع و بازرگانی
X