«جزئیات دوره آموزشی حل مساله به روش 8D و A3»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره حل مساله به روش 8D و A3 15 آبان 6 ساعت موسسه پارسه جناب آقای پور قیصر کیفیت، مهندسی تولید
X