«جزئیات دوره آموزشی دبیرخانه»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره دبیرخانه 7 آذر 1.5 ساعت بسپار تابان جناب آقای علیزاده اداری
X