«جزئیات دوره آموزشی درایو صنعتی»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره درایو صنعتی 20 اردیبهشت الی 25 تیرماه 20 ساعت آموزشگاه نادین طیف نگار جناب آقای کوهجانی نت
X