«جزئیات دوره آموزشی صورت های مالی»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره صورت های مالی 11 خرداد 9 ساعت انجمن صنایع خراسان سرکار خانم حمیدی مالی
X