«جزئیات دوره آموزشی نظام آراستگی(5S)»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره نظام آراستگی(5S) 29 الی 30 شهریور 6 ساعت سامانه کیفیت شرق جناب آقای رضوی اداری، تولید، قالب سازی و انبار
X