«جزئیات دوره آموزشی پریمیر»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره پریمیر 21 تیر الی 25 مرداد 22.5 ساعت آموزشگاه رادمان جناب آقای علیزاده اداری
X