«جزئیات دوره آموزشی کنترل فرآیند حین تولید-SPC»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره کنترل فرآیند حین تولید-SPC 8 خرداد 5 ساعت آموزشگاه پارس شید جناب آقای دارینی تولید، تضمین کیفیت، آزمایشگاه و کیفیت 
X