«جزئیات دوره آموزشی PFMEA»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره PFMEA 29 خرداد 3 ساعت شرکت پارسا یاران خراسان سرکار خانم میلانیان کیفیت، تضمین کیفیت، مهندسی
X