«جزئیات دوره آموزشی PLC پیشرفته»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره PLC پیشرفته 27 فرودین الی 17 مهرماه  60 ساعت آموزشگاه نادین طیف نگار جناب آقای توانا نت
X