«جزئیات دوره آموزشی مبانی مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره مبانی مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015 8 و 9 خرداد 16 ساعت انجمن مدیریت کیفیت ایران جناب آقای پورمهدی تضمین کیفیت
X