«جزئیات دوره آموزشی نشست تخصصی قوانین و تسهیلات گمرکی»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره نشست تخصصی قوانین و تسهیلات گمرکی 9 خرداد 4 ساعت نکته نگاران پارسی آقایان غلامی و کمان ترکی بازرگانی
X