«جزئیات دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت براساس مدل TTM»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت براساس مدل TTM 8 آذر 5 ساعت منابع انسانی سرآمد جناب آقای خوشوقتی
اداری
X