سهیل یزدان بخش

تلاش بی وقفه تیم ما در راستای افزایش تکنولوژی و فنون، تمرکز بر روی برتری های صلاحیت و رقابت در سه دهه گذشته به ما در راستای بدست آوردن استانداردهایی در سطح جهانی و رسیدن به بازارهای جهانی صنعت خودروسازی و سایر صنایع کمک می کند.

 

X