زنده یاد ایرج یزدان بخش

زنده یاد ایرج یزدان بخش

​او معتقد اســت موفقیت، دســتیابی به
رویاهایــی اســت کــه در آغاز هر فعالیــت در ذهن خود داریم و ترســیم رویایی شگرف تر پس از رسیدن به رویای اول… .

X