مسعود هدشی

مسعود هدشی مدیر عامل

​رسالت ما خلق ارزشهای بدیع و متمایز برای کلیه ذینفعان سازمان اعم از :سرمایه های انسانی ،مشتریان ،شبکه تامین و صاحبان سهام و توامان پایبندی به اجرای کلیه مسئولیت های اجتماعی است.

 

X