پمپ بنزین تارا

پمپ خودرو دو وظیفه مهم، پمپاژ سوخت به موتور و تعیین سطح بنزین موجود در باک را برعهده دارد.  به طور کلی پمپ های سوخت از نظر جایگاه قرارگیری فیلتر تصفیه بنزین به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • پمپ سوخت با لوله برگشت (In-line): در این نوع سیستم سوخت، فیلتر تصفیه بنزین خارج از محفظه باک قرار دارد.
  • پمپ سوخت بدون لوله برگشت (In-tank): در این نوع سیستم سوخت، فیلتر تصفیه بنزین داخل کاسه پمپ قرار دارد

توضیحات

• پمپ بنزین تارا •

نام محصول نوع خودرو
پمپ بنزین تارا تارا

Product Name Car Type
Tara Fuel Pump  Tana
X